Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Platné od 19. 2. 2021

Základní ustanovení

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost WERFFT, spol. s r.o. (provozovatel eshop.pet2me.eu), IČ: 494 33 318, se sídlem Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11691 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Šumavská 416/15, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty info@werfft.cz, telefon +420 541 212 183.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na adrese info@werfft.cz.

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Správce zpracovává, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, osobní údaje, které eshop.pet2me.eu poskytujete v souvislosti s nákupem zboží na našem internetovém obchodě. Jedná se o následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, popř. titul;
 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • adresa bydliště či doručovací adresa;
 • uživatelské jméno a heslo.

Eshop.pet2me.eu dále zpracovává údaje, které o Vás získá v souvislosti s nákupem zboží na našem internetovém obchodě. Jedná se o tyto údaje:

 • IP adresa a z ní odvozená poloha;
 • soubory cookies a údaje z nich získané;
 • údaje o prohlížeči a zařízení;
 • případně jiný online identifikátor;
 • údaje týkající se uskutečněných nákupů.

K osobním údajům, které nám poskytnete, mohou být doplněny další informace, zejména o smluvním vztahu, který s námi uzavřete a jeho plnění, zpracování objednávek, včetně jejich zaplacení. Tyto informace mohou mít charakter osobních údajů.

Eshop.pet2me.eu zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Vaše osobní údaje zpracováváme?

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro splnění kupní smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění smlouvy. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez poskytnutí Vašich osobních údajů by správce nebyl schopen smlouvu s Vámi splnit, a proto ji ani nemůže uzavřít. Za zpracování osobní údaje pro splnění kupní smlouvy se považuje také poskytnutí osobních údajů za účelem vytvoření a vedení zákaznického účtu na eshop.pet2me.eu.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení daní. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány v souvislosti s vedením zákaznického účtu. V tomto případě zpracováváme Vaši emailovou adresu a heslo, případně další identifikační údaje, abychom Vás mohli správně identifikovat a zabránili v přístupu neoprávněných osob k Vašemu účtu. S ohledem na povahu poskytovaných služeb, je registrace a vytvoření účtu podmínkou pro řádné poskytování služeb a probíhá tak v rámci plnění smlouvy, kterou s námi uzavíráte.

Vaše osobní údaje může správce dále využít k zasílání obchodních či marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu. Právním základem zpracování je v případě zasílání obchodních sdělení sledování oprávněného zájmu správce na šíření informací o své nabídce zboží, a to pouze vůči zákazníkům, kteří v minulosti zakoupili jakékoli zboží. Zasílání obchodních či marketingových sdělení můžete kdykoli ukončit. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely dalších marketingových aktivit, se uděluje v průběhu registrace na eshop.pet2me.eu, případně později provedením příslušné volby na eshop.pet2me.eu. Některé marketingové aktivity jsou podmíněné souhlasem s použitím cookies, které se řídí samostatným pravidly uveřejněnými na portálu eshop.pet2me.eu. Ve všech těchto případech je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné.

Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje shromažďované pro účely vytvoření a vedení zákaznického účtu, zasílání informací o zakoupeném zboží a obecně osobní údaje související s plněním smlouvy zpracovává správce po celou dobu existence smluvního vztahu a/nebo uživatelského účtu. V každém případě jsou osobní údaje zpracovávány minimálně po dobu 4 let od jejich získání, ledaže po skončení této doby trvají účinky práv a povinností ze smlouvy.

Osobní údaje zpracovávané v případě zasílání obchodních sdělení zpracováváme do zrušení odběru těchto sdělení.

Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu (zejména pro marketingové účely) zpracováváme vždy po dobu trvání souhlasu až do jeho odvolání.

Některé kategorie osobních údajů mohou být uchovávány po různou dobu trvání:

 • Finanční údaje (např. platby, náhrady) jsou uchovávány po dobu požadovanou příslušnými daňovými a účetními předpisy.
 • Obsah, který jste vytvořili na naší platformě (např. komentáře, názory, hodnocení) bude po smazání uživatelského účtu anonymní (nebude tedy obsahovat jakékoli osobní údaje), ale zůstává viditelný.

Další zpracování nad rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo v případě, že další zpracování vyžadují právní předpisy.

Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být vedle zaměstnanců správce také obchodní partneři správce. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si eshop.pet2me.eu pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim. Mezi zpracovatele, které eshop.pet2me.eu. používá, patří:

 • zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb
 • poskytovatelé IT podpory;
 • poskytovatelé serverových a cloudových řešení;
 • poskytovatelé nástrojů pro on-line marketing a analýzu využití webových stránek;
 • poskytovatelé nástrojů pro zasílání elektronických obchodních sdělení.

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Správce nebude předávat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci. Výjimku mohou stanovit pravidla pro poskytování cookies.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany eshop.pet2me.eu?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je zpracování na souhlasu založeno, popř. zrušit odběr obchodních sdělení. V případě elektronicky zasílaných obchodních sdělení je možné zrušit odběr kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení. V případě zpracování založeného na souhlasu s použitím cookies se odvolání souhlasu provádí v souladu se samostatnými pravidly uveřejněnými na eshop.pet2me.eu. V každém případě se na nás můžete také obracet na adrese info@werfft.cz.
 • Právo na přístup k osobním údajů, tj. právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou eshop.pet2me.eu zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím.
 • Právo na přenesení údajů, které jsou zpracovávány automatizovaně pro účely plnění smluvního vztahu nebo na základě Vašeho souhlasu. V takovém případě máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci a dále právo, aby osobní údaje byly předány přímo druhému správci napřímo, je-li to technicky proveditelné.
 • Právo na opravu osobních údajů, tj. právo požadovat, aby eshop.pet2me.eu bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
 • Právo na omezení zpracování, kdy máte právo požadovat, aby eshop.pet2me.eu omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu eshop.pet2me.eu ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany eshop.pet2me.eu byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nežádáte provést jejich výmaz. Omezení zpracování trvá do okamžiku posouzení, zda je eshop.pet2me.eu oprávněn osobní údaje dále zpracovávat, nebo je nutná jejich likvidace.
 • Právo na výmaz osobních údajů, tedy právo požadovat, aby eshop.pet2me.eu Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje eshop.pet2me.eu zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by ze strany eshop.pet2me.eu byly osobní údaje zpracovávány protiprávně.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, tj. právo požadovat, aby eshop.pet2me.eu přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu, pokud neexistuje právo či povinnost eshop.pet2me.eu tyto údaje dále zpracovávat.
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (další informace naleznete na www.uoou.cz).
 • Změna našich zásad ochrany osobních údajů

Eshop.pet2me.eu může tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. V případě potřeby Vás budeme informovat a/nebo Vás požádáme o souhlas. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste byli informováni o změnách nebo aktualizacích našich zásad ochrany osobních údajů.

Jak můžete eshop.pet2me.eu kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na eshop.pet2me.eu písemně na adrese Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno či na telefonním čísle +420 541 212 183 nebo na e-mailové adrese info@werfft.cz.

POKUD SI NEPŘEJETE OD NÁS DOSTÁVAT ŽÁDNÉ DALŠÍ E-MAILY, POŽÁDEJTE O UKONČENÍ ODBĚRU NA EMAILU PET2ME@WERFFT.CZ.

WERFFT, spol. s r.o.

Sdílet tento příspěvek