Zásady ochrany osobných údajov

Zásad ochrany osobných údajov

Platné od 19. 2. 2021

základné ustanovenia

Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť WERFFT, spol. s ro (prevádzkovateľ eshop.pet2me.eu ), IČO: 494 33 318, so sídlom Kotlářská 931/53, Veveří, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 11691 (ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Šumavská 416/15, 602 00 Brno, adresa elektronickej pošty info@werfft.cz , Telefón +420 541 212 183.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Aké osobné údaje o Vás spracovávame?

Správca spracováva, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR „) A ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, osobné údaje, ktoré eshop.pet2me.eu poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru na našom internetovom obchode. Ide o nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko, príp. titul;
 • e-mailová adresa;
 • telefónne číslo;
 • adresa bydliska či doručovacia adresa;
 • užívateľské meno a heslo.

Eshop.pet2me.eu ďalej spracováva údaje, ktoré o Vás získa v súvislosti s nákupom tovaru na našom internetovom obchode. Ide o tieto údaje:

 • IP adresa az nej odvodená poloha;
 • súbory cookies a údaje z nich získané;
 • údaje o prehliadači a zariadení;
 • prípadne iný online identifikátor;
 • údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov.

K osobným údajom, ktoré nám poskytnete, môžu byť doplnené ďalšie informácie najmä o zmluvnom vzťahu, ktorý s nami uzavrite a jeho plnenie, spracovanie objednávok, vrátane ich zaplatenie. Tieto informácie môžu mať charakter osobných údajov.

Eshop.pet2me.eu spracováva tieto osobné údaje len v súlade s nižšie uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú pre naplnenie týchto stanovených účelov.

K akým účelom a na základe akých právnych titulov Vaše osobné údaje spracovávame?

Správca spracováva Vaše osobné údaje pre splnenie kúpnej zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenie práv zo zodpovednosti za vady. Právnym základom spracovanie je tak ich nevyhnutnosť pre splnenie zmluvy. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť, ale bez poskytnutia Vašich osobných údajov by správca nebol schopný zmluvu s Vami splniť, a preto ju ani nemôže uzavrieť. Za spracovanie osobné údaje pre splnenie kúpnej zmluvy sa považuje tiež poskytnutie osobných údajov za účelom vytvorenia a vedenia zákazníckeho účtu na eshop.pet2me.eu .

Vaše osobné údaje môžu byť ďalej spracovávané za účelom plnenia súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom, najmä pri vedení účtovníctva a zisťovanie a platenie daní. Právnym základom spracovanie je tak ich nevyhnutnosť pre splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú.

Vaše osobné údaje môžu byť spracované v súvislosti s vedením zákazníckeho účtu. V tomto prípade spracovávame Vašu emailovú adresu a heslo, prípadne ďalšie identifikačné údaje, aby sme Vás mohli správne identifikovať a zabránili v prístupe neoprávnených osôb k Vášmu účtu. Vzhľadom na povahu poskytovaných služieb, je registrácia a vytvorenie účtu podmienkou pre riadne poskytovanie služieb a prebieha tak v rámci plnenia zmluvy, ktorú s nami uzatvárate.

Vaše osobné údaje môže správca ďalej využiť k zasielaniu obchodných či marketingových oznámení v primeranom rozsahu. Právnym základom spracovania je v prípade zasielania obchodných oznámení sledovanie oprávneného záujmu správcu na šírenie informácií o svojej ponuke tovaru, a to len voči zákazníkom, ktorí v minulosti zakúpili akýkoľvek tovar. Zasielanie obchodných či marketingových oznámení môžete kedykoľvek ukončiť. Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ďalších marketingových aktivít, sa udeľuje v priebehu registrácie na eshop.pet2me.eu , Prípadne neskôr vykonaním príslušnej voľby na eshop.pet2me.eu . Niektoré marketingové aktivity sú podmienené súhlasom s použitím cookies, ktoré sa riadia samostatným pravidlami uverejnenými na portáli eshop.pet2me.eu . Vo všetkých týchto prípadoch je poskytnutie osobných údajov úplne dobrovoľné.

Po akú dobu Vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje zhromažďované na účely vytvorenia a vedenia zákazníckeho účtu, zasielanie informácií o zakúpenom tovare a všeobecne osobné údaje súvisiace s plnením zmluvy spracováva správcu po celú dobu existencie zmluvného vzťahu a / alebo používateľského účtu. V každom prípade sú osobné údaje spracovávané minimálne po dobu 4 rokov od ich získania, ibaže po skončení tejto doby trvajú účinky práv a povinností zo zmluvy.

Osobné údaje spracovávané v prípade zasielania obchodných oznámení spracovávame do zrušenia odberu týchto oznámení.

Osobné údaje spracované na základe Vášho súhlasu (najmä pre marketingové účely) spracovávame vždy po dobu trvania súhlasu až do jeho odvolania.

Niektoré kategórie osobných údajov môžu byť uchovávané po rôznu dobu trvania:

 • Finančné údaje (napr. Platby, náhrady) sú uchovávané po dobu požadovanú príslušnými daňovými a účtovnými predpismi.
 • Obsah, ktorý ste vytvorili na našej platforme (napr. Komentáre, názory, hodnotenia) sa po zmazanie používateľského účtu anonymné (nebude teda obsahovať akékoľvek osobné údaje), ale zostáva viditeľný.

Ďalšie spracovanie nad rámec uvedených lehôt vykonávame len v prípade, že je to nevyhnutné na ochranu našich oprávnených záujmov alebo v prípade, že ďalšie spracovanie vyžadujú právne predpisy.

Kto všetko bude mať k Vašim osobným údajom?

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť vedľa zamestnancov správcu tiež obchodní partneri správcu. Externý partnerov, ktorí ako spracovatelia môžu spracovávať Vaše osobné údaje, si eshop.pet2me.eu starostlivo vyberá a zverí osobné údaje iba tým partnerom, ktorí poskytujú dostatočné záruky zabezpečenie vhodných technických a organizačných opatrení, aby nemohlo najmä dôjsť k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, pozmeňovanie, neoprávnenému sprístupnenie prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávnenému prístupu k nim. Medzi spracovateľa, ktoré eshop.pet2me.eu . používa, patria:

 • zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb
 • poskytovatelia IT podpory;
 • poskytovatelia serverových a cloudových riešení;
 • poskytovatelia nástrojov pre on-line marketing a analýzu využitia webových stránok;
 • poskytovatelia nástrojov pre zasielanie elektronických obchodných oznámení.

Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Správca nebude odovzdávať Vaše osobné údaje do krajiny mimo EÚ alebo medzinárodnej organizácii. Výnimku môžu stanoviť pravidlá poskytovania cookies.

Vaše práva vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov zo strany eshop.pet2me.eu ?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte ako subjekt údajov nasledujúce práva:

 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ je spracovanie na súhlase založené, popr. zrušiť odber obchodných oznámení. V prípade elektronicky zasielaných obchodných oznámení je možné zrušiť odber kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámení. V prípade spracovania založeného na súhlase s použitím cookies sa odvolania súhlasu vykonáva v súlade so samostatnými pravidlami uverejnenými na eshop.pet2me.eu . V každom prípade sa na nás môžete tiež obracať na adrese info@werfft.cz .
 • Právo na prístup k osobným údajov , Tj. právo požadovať informáciu, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú eshop.pet2me.eu spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom ak ďalším informáciám.
 • Právo na prenesenie údajov , Ktoré sú spracovávané automatizovane na účely plnenia zmluvného vzťahu alebo na základe vášho súhlasu. V takom prípade máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi a ďalej právo, aby osobné údaje boli odovzdané priamo druhému správcovi napriamo, ak je to technicky uskutočniteľné.
 • Právo na opravu osobných údajov , Tj. právo požadovať, aby eshop.pet2me.eu bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.
 • Právo na obmedzenie spracovanie , Kedy máte právo požadovať, aby eshop.pet2me.eu obmedzil spracovanie, oi. v prípade, že z dôvodu uplatnenia práva na opravu eshop.pet2me.eu overuje správnosť údajov; alebo ak by zo strany eshop.pet2me.eu spracovávali osobné údaje nezákonne, ale nežiadame vykonať ich výmaz. Obmedzenie spracovanie trvá do okamihu posúdenia, či je eshop.pet2me.eu oprávnený osobné údaje ďalej spracovávať, alebo je nutná ich likvidácia.
 • Právo na vymazanie osobných údajov , Teda právo požadovať, aby eshop.pet2me.eu Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazal, oi. ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo ste odvolali súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje eshop.pet2me.eu spracovávané a neexistuje žiadny ďalší právny titul pre spracovanie; alebo ak by zo strany eshop.pet2me.eu spracovávali osobné údaje nezákonne.
 • Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov , Tj. právo požadovať, aby eshop.pet2me.eu prestal spracovávať Vaše osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu, ak neexistuje právo či povinnosť eshop.pet2me.eu tieto údaje ďalej spracovávať.
 • Právo obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov (Ďalšie informácie nájdete na www.uoou.cz).
 • Zmena našich zásad ochrany osobných údajov

Eshop.pet2me.eu môže tieto zásady ochrany osobných údajov zmeniť. V prípade potreby Vás budeme informovať a / alebo Vás požiadame o súhlas. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste boli informovaní o zmenách alebo aktualizáciách našich zásad ochrany osobných údajov.

ako môžete eshop.pet2me.eu kontaktovať?

V prípade akéhokoľvek dotazu na spracovanie Vašich osobných údajov či uplatnenie uvedených práv sa môžete obrátiť na eshop.pet2me.eu písomne na adrese kotlárske 931/53, Veveří, 602 00 Brno alebo na telefónnom čísle +420 541 212 183 alebo na e-mailovej adrese info@werfft.cz .

Ak si neželáte OD NÁS dostávať e-mail, spýtajte O UKONČENÍ ODBERE NA EMAILU PET2ME@WERFFT.CZ .

WERFFT, spol. s r.o.