SVĚTOVÝ DEN DIVOKÉ PŘÍRODY

SVĚTOVÝ DEN DIVOKÉ PŘÍRODY

Světový den divoké přírody se slaví 3. března každý rok a je to den, kdy se zamýšlíme nad důležitostí ochrany přírodního dědictví planety. Tento den byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 2013 a má za cíl zvýšit povědomí lidí o kritické situaci, kterou čelí mnoho druhů živočichů a rostlin.

V současné době je mnoho druhů živočichů a rostlin ohroženo vyhynutím kvůli lidské činnosti. Ničení přírodních stanovišť, nadměrný lov, kácení lesů a znečišťování ovzduší a vod jsou hlavními příčinami úbytku druhů. Proto je důležité si uvědomit, jak je důležité chránit divokou přírodu a využívat přírodní zdroje udržitelným způsobem.

Světový den divoké přírody připomíná nejen důležitost ochrany ohrožených druhů, ale také připomíná, že divoká příroda je nedílnou součástí našich životů. Příroda nám poskytuje potravu, vodu a vzduch, a je také zdrojem rekreačních aktivit a turistického ruchu. Kromě toho má divoká příroda i obrovský kulturní a historický význam, například v podobě chráněných území, jako jsou národní parky, přírodní rezervace a památky UNESCO.

Světový den divoké přírody tedy slouží jako připomenutí toho, jak jsou důležité opatření pro ochranu přírodního dědictví planety. Každý z nás může přispět k ochraně přírody tím, že bude udržovat své okolí čisté, udržitelně hospodařit s přírodními zdroji, podpoří ochranu ohrožených druhů a bude se zapojovat do aktivit organizací zabývajících se ochranou přírody.

V posledních letech se význam Světového dne divoké přírody stále více zdůrazňuje. Organizace spojených národů v roce 2020 dokonce při této příležitosti vydala zprávu, ve které varovala, že ohrožení druhů je největší než kdy předtím a že se nám nezbytně blíží šesté hromadné vymírání. Tato zpráva zdůrazňuje potřebu rychlých a důrazných kroků k ochraně ohrožených druhů a stanovuje ambiciózní cíle pro ochranu přírody a biologické rozmanitosti.

Kromě toho, že Světový den divoké přírody připomíná důležitost ochrany přírody, slouží také pro prezentaci a diskusi o nejnovějších vědeckých poznatcích a technologiích, které mohou být využity k ochraně divoké přírody. Odborníci, ochranáři a příznivci přírody se shromažďují na různých fórech, seminářích a workshopech, aby sdíleli své znalosti a zkušenosti a diskutovali o tom, jakým způsobem můžeme společně ochránit přírodu a zvýšit povědomí lidí o její důležitosti. Význam Světového dne divoké přírody tedy spočívá nejen v tom, že upozorňuje na ohrožení druhů a důležitost ochrany přírody, ale také v tom, že vytváří platformu pro mezinárodní spolupráci a dialog mezi lidmi
z různých oblastí a s různými zkušenostmi. Jedná se o významný krok k dosažení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a ochraně biodiverzity pro současné i budoucí generace.

V České republice se nachází několik druhů zvířat, které jsou ohrožené a jsou chráněny zákonem. Zde jsou některé z nich:

  1. Vlk obecný – Vlk je původním obyvatelem našich lesů, avšak v minulosti byl vyhuben. Od 90. let 20. století se však začal vracet zpět do naší krajiny. Vlk obecný je chráněn jako ohrožený druh a patří mezi prioritní druhy pro ochranu v rámci programu Natura 2000.
  2. Rys ostrovid – Rys ostrovid je druh kočkovité šelmy, která je také chráněna jako ohrožený druh. Vyskytuje se v horách a obývá především lesy. Jeho populace v České republice se pohybuje v řádu desítek jedinců.
  3. Tetřev hlušec – Tetřev hlušec je druh kura z čeledi bažantovitých a je chráněn jako kriticky ohrožený druh. V České republice se vyskytuje v horách, kde obývá horské louky a lesy.
  4. Vydra říční – Vydra říční je ohroženým druhem savce, který patří mezi nejohroženější druhy zvířat v České republice. Vydra žije v řekách a potocích a má velký význam pro zachování přírodního prostředí vodních toků.
  5. Medvěd hnědý – Jediný zástupce své čeledi, který se vyskytoval a vzácně i vyskytuje na území České republiky. Je největší evropská šelma a byl na většině našeho území vyhuben v průběhu 17. a 18. století. Díky návaznosti na Slovensko, kde dosud žijí početné populace všech velkých šelem, se k nám medvědi začali od 70. let. 20. století vracet, a to zejména do Beskyd.
  6. Tesařík zavalitý – Je brouk z čeledi tesaříkovitých, dorůstající velikosti 23 až 60 milimetrů. V České republice je zákonem chráněný a v Červené knize je uveden jako ohrožený druh. Rozšířen je ve střední a jižní Evropě, na Ukrajině, na Kavkaze, v Turecku a v severní Africe.

Toto jsou jen některé z druhů, které jsou v České republice ohrožené. Je důležité chránit tato zvířata, aby mohla být zachována biologická rozmanitost naší přírody.